Integritetspolicy | Solvenzia skuldsanerarna

Integritetspolicy

Integritetspolicy – Solvenzia Ekonomi & Juridik AB

Behandling av personuppgifter

 1. Syfte

Din integritet är viktig för oss på Solvenzia Ekonomi & Juridik AB. Särskilt eftersom vi behandlar information av synnerligen konfidentiell och känslig natur inom ramen för vår verksamhet. Syftet med denna integritetspolicy är att säkerställa att hanteringen av dina personuppgifter sker i enlighet med rådande personuppgiftslagstiftning såsom EU:s Dataskyddsförordning (GDPR). Det är av hög vikt att du som kund förstår vilka personuppgifter vi behandlar, vad de används till, vad ändamålet med behandlingen är, med vem uppgifterna delas, samt vilka rättigheter du har till dina personuppgifter.

 1. Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan knytas till dig som fysisk person såsom ett namn eller ett personnummer eller annan uppgift som kan härledas till dig såsom en fastighetsbeteckning.

 1. Personuppgiftsansvarig

Solvenzia Ekonomi & Juridik AB, org. nr. 559242 – 0615, Hälsingegatan 49, 113 31 Stockholm är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas enligt vad som beskrivs i denna integritetspolicy. Det betyder att du kan vända dig till oss med dina synpunkter avseende personuppgiftshanteringen och/eller för att utöva dina rättigheter enligt rådande dataskyddslagstiftning.

 1. Insamling/behandling av personuppgifter

Insamling av personuppgifter sker i samband med att du blir kund hos oss. För att på ett adekvat sätt kunna avgöra om du bör bli kund hos oss kan vissa personuppgifter komma att insamlas även innan ingåendet av avtal. I sådant fall krävs ditt uttryckliga samtycke för att få lagra personuppgifterna. Vi inhämtar därav ditt samtycke inför lagring av personuppgifter som du tillhandahåller oss innan dess ett avtal har ingåtts mellan dig och oss. Insamlingen av personuppgifter under tiden du är kund hos oss sker löpande. Insamlingen sker exempelvis enligt följande. Insamling genom anteckningar som tas under klientsamtal per telefon, vid mottagandet av handlingar i ditt ärende, vid mottagandet och/eller lämnandet av personuppgifter knutna till betalning, vid fullgörandet av förpliktelser enligt lag eller avtal samt vid uppgifter inhämtade genom att du deltar i enkäter eller undersökningar.

 1. Vilka personuppgifter behandlas av oss?

Det är av vikt för oss att du som kund ska förstå vilka personuppgifter som behandlas av oss. Nedan följer en icke uttömmande lista med exempel på sådana uppgifter

 1. Namn
 2. Adress
 3. E – postadress
 4. Telefonnummer
 5. Ålder
 6. Personnummer
 7. Kön
 8. Diarienummer avseende skuldsaneringsärende hos Kronofogdemyndigheten
 9. Adressuppgifter
 10. Uppgifter om dina skulder
 11. Betalkortsnummer, kreditkortsnummer, samt övriga bankrelaterade uppgifter
 12. Personuppgifter som uppges av dig frivilligt
 13. Uppgifter om ditt abonnemang hos oss
 14. Anställning
 15. Registreringsnummer för fordon
 16. Uppgifter om erhållna/ansökta bidrag, pension
 17. Övrig information och/eller personuppgifter som behöver uppges till Kronofogdemyndigheten inom ramen för skuldsaneringsprocessen

 18. Ändamål samt legal grund för personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsbehandlingen får inte gå utöver vad som kan anses nödvändigt för att uppnå det fastställda ändamålet. Därför är det av vikt att du som kund förstår i vilket ändamål dina personuppgifter behandlas. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna fullgöra uppdraget som juridisk och/eller ekonomisk rådgivare för dig inom skuldsaneringsärendet eller övrigt ärende som omfattas av tjänsten. Ändamålet är även att administrera användningen av tjänsten, att kunna följa krav som följer av lag, myndighetsbeslut och/eller annan förpliktelse samt att marknadsföra, vidareutveckla och anpassa den valda tjänsten på bästa möjliga sätt.

Samtlig lagring och behandling av personuppgifter behöver ha en laglig grund enligt GDPR. Vi behandlar först och främst dina personuppgifter för att kunna fullgöra vår del av med dig ingånget avtal eller annars för att följa en relevant lag och/eller förpliktelse. Vi behandlar även dina uppgifter på grund av att du lämnat ditt uttryckliga samtycke till personuppgiftsbehandlingen. Viss behandling i samband med att extern samarbetspartner har anlitats för att utföra tjänst i verksamheten för vår räkning sker med grund i Solvenzia Ekonomi & Juridik AB:s berättigade intresse.

 1. När tas uppgifterna bort?

Dina personuppgifter får endast lagras så länge detta är nödvändigt för att fullgöra ändamålen med personuppgiftsbehandlingen. Detta innebär att vissa personuppgifter kan komma att fortsätta lagras även efter det att du har avslutat ditt avtal med oss. Detta för att på ett adekvat sätt kunna följa upp klagomål och/eller synpunkter på ärendets hantering samt för att kunna fullgöra förpliktelser enligt lag såsom bokföringslagen. Utrensning av gamla e-mail sker årligen.

 1. Vem har tillgång till personuppgifterna?

Dina personuppgifter hanteras endast av behöriga företrädare för Solvenzia Ekonomi & Juridik AB. Detta innebär att nödvändiga administrativa och organisatoriska åtgärder företas löpande för att förhindra åtkomst för obehöriga. Dina delas inte med någon förutom enligt följande

 • Om (i) du har givit ditt uttryckliga samtycke till detta i ett enskilt fall
 • Om (ii) detta krävs för fullgörandet av uppdraget som ombud för dig i skuldsaneringsprocessen innebärandes att personuppgifter delas med Kronofogdemyndigheten samt i förekommande fall av överklagan, med relevant domstol
 • Om (iii) det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag, myndighetsbeslut eller gentemot domstol
 • Om (iv) vi behöver uppdra åt extern samarbetspartner att utföra tjänst i verksamheten för vår räkning
 • Om (v) det i övrigt är tillåtet enligt lag
 1. Dina rättigheter

Du har rätt att ta del av information gällande vilka personuppgifter som lagras hos oss samt varifrån dessa har inhämtats. Du har även rätt att få information beträffande det preciserade ändamålet för personuppgiftsbehandlingen. Därutöver har du rätt att få information om på vilken laglig grund som personuppgifterna behandlas samt med vem personuppgifter har delats. Det sagda innebär att du kan vända dig till oss och begära ett kostnadsfritt registerutdrag avseende vilka personuppgifter som finns lagrade och/eller behandlas av oss. I detta sammanhang påminns du även om att du kan använda rätten att bli glömd för det fall du inte längre önskar att vi behandlar dina personuppgifter. I förekommande fall där personuppgifter lagras på grundval av ditt samtycke till behandlingen kan du alltid begära att personuppgifterna tas bort. Om lagringen grundas på legal skyldighet har du rätt att invända mot behandlingen. I ett sådant fall krävs det att intresset av att fullgöra den legala skyldigheten väger tyngre än ditt intresse av att personuppgiftsbehandlingen ska upphöra. Du kan även begära att en felaktig eller ofullständig personuppgift rättas av oss.

Vid synpunkter, funderingar eller klagomål på personuppgiftsbehandlingen kan den registrerade ta kontakt med oss via nedan angivna kontaktuppgifter för framförande av dessa. För det fall att den registrerade begränsar eller drar in möjligheter att lagra information om personuppgifter kan detta medföra att vi inte har möjlighet att följa våra förpliktelser enligt ingånget avtal.

 1. Ändring

Solvenzia Ekonomi & Juridik AB kan komma att ändra i denna policy varför du som kund bör hålla policyn för personuppgiftsbehandling under löpande uppsikt. Du kommer vid förekommande fall av ändring av denna integritetspolicy att få ett meddelande därom per e-post eller SMS. Underrättelsen skickas till den e-postadress och/eller till det telefonnummer som uppgivits till oss.

 1. Cookies

En cookie är en liten fil med text vilken lagras på besökarens dator vid besök på en webbplats. Information lagras inte bara vid användning av dator utan även andra elektroniska verktyg såsom en smartphone. Cookies kan bidra till att användaren av webbplatsen når en positivare upplevelse av webbsidan. Eftersom en cookie även ger ägaren av webbsidan viss information är det av vikt att det går att besöka vår hemsida utan att vi lagrar cookies eller att du behöver lämna några personuppgifter. Vanligtvis accepterar användarens webbläsare användningen av cookies. Du kan dock förändra inställningarna hos din webbläsare så att cookies ej längre tillåts. Användare som önskar blockera användning av cookies rekommenderas att använda webbläsarens hjälpverktyg.

 1. Kontakt

För frågor/klagomål eller för utövande av dina rättigheter rörande vår personuppgiftsbehandling tillråds du att använda nedanstående e-postadress. För klagomål avseende personuppgiftsbehandling erinras om att den registrerade även kan vända sig till Integritetsskyddsmyndigheten för att framföra klagomålen.

kontakt@solvenzia.se