Allmänna villkor för juridisk rådgivning | Skuldsanering | Ansökan

Allmänna villkor

Allmänna villkor för juridisk rådgivning per abonnemang/uppdrag som ombud i skuldsaneringsärende.

1. Definitioner

1.1 Avtalet: ”Abonnemangsavtal – Juridisk Rådgivning”, upprättat mellan kund och Solvenzia Ekonomi & Juridik AB, org.nr 559242 – 0615.

1.2 Kund: I avtalet undertecknad fysisk person.

1.3 Abonnemang: Abonnemangstjänst enligt ”Abonnemangsavtal – Juridisk Rådgivning”, upprättat mellan Kund och Solvenzia Ekonomi & Juridik AB

1.4 SEJ: Solvenzia Ekonomi & Juridik AB Org.nr 559242 – 0615, Hälsingegatan 49, 113 31 Stockholm, postadress Sveavägen 124, box 125, 113 50 Stockholm, e-post: kontakt@solvenzia.se, växel: 010 – 344 91 50.

2. Tjänstens innehåll

2.1 Den tjänst som valts av Kunden framgår av dessa allmänna villkor alternativt av andra handlingar som biläggs som del av det upprättade Avtalet. Dessa allmänna villkor gäller som del av upprättat Avtal med Kund. Kund är införstådd med att denne är ansvarig för att göra sig införstådd med de regler som gäller vid nyttjandet av tjänsten. Tjänsten specificeras även på SEJ:s hemsida.

2.2 Tjänsten enligt Avtalet tillhandahålls av SEJ som abonnemang som avser löpande juridisk rådgivning samt uppdrag som ombud gentemot Kronofogdemyndigheten i ärendet om skuldsanering. Den juridiska rådgivningen tillhandahålls Kunden genom att SEJ tilldelar Kund en jurist som ger Kund juridisk rådgivning huvudsakligen inom de preciserade juridiska områdena. Uppdraget inleds med ett inledande möte till en omfattning om inte mer än en (1) timme. Kund är ansvarig för att skriftligen eller muntligen inboka det inledande mötet. SEJ kan inte garantera att jurist finns tillgänglig inom viss tid då bokningen av det inledande mötet sker enligt först till kvarn. Under mötet ges kund assistans med upprättande av ansökan om skuldsanering alternativt juridisk och/eller ekonomisk rådgivning.

2.3 SEJ kan vid upprättandet av ansökan tillhandahålla rådgivning, kartläggning, vägledning samt assistans avseende fordringsinnehavare gentemot sökanden samt skuldernas storlek och/eller fordringsinnehavarnas kontaktuppgifter. SEJ kan inte garantera inkluderandet av sökandens samtliga skulder i skuldsaneringsansökan.

2.4 Efter det inledande mötet ges juridisk och/eller ekonomisk rådgivning till Kund per telefon och/eller mail. Kund ansvarar för att boka in tid för telefonrådgivningen. Tjänsten omfattar inte möjlighet för Kund att instämma fysiskt möte med tilldelad jurist.

2.5 Den juridiska rådgivningen omfattar i huvudsak rådgivning inom skuldsaneringsärendet samt juridisk rådgivning inom områdena förvaltningsrätt, avtalsrätt insolvensrätt, kredit- och exekutionsrätt (exempelvis gällande beslut om utmätning hos Kronofogdemyndigheten). Den juridiska rådgivningen är begränsad till svensk rätt. Den ekonomiska rådgivningen kan exempelvis omfatta upprättande av enklare budgetförslag som Kund kan nyttja under den förestående skuldsaneringsprocessen.

2.6 SEJ sköter den huvudsakliga kontakten med Kronofogdemyndigheten samt agerar ombud för Kundens räkning i skuldsaneringsärendet. SEJ kan inte garantera Kunden erhållande av beslut i skuldsaneringsärendet inom viss tid och reserverar sig för att Kronofogdemyndighetens handläggningstider kan komma att förändras under skuldsaneringsprocessen. Assistans ges löpande under skuldsaneringsprocessens gång. Assistansen består i att besvara förelägganden samt övriga handlingar som utsänds till Kunden i skuldsaneringsärendet.

2.7 Kund accepterar samt är införstådd med att denne behöver läsa igenom ansökan om skuldsanering före insändandet. Kund är införstådd med att svara sanningsenligt på Kronofogdemyndighetens frågor samt att de uppgifter som inlämnas till Kronofogdemyndigheten insänds under straffansvar.

3. Fullmakt

Genom tecknandet av detta avtal överlämnar Kunden åt en utsedd jurist hos SEJ att företräda denne inför Kronofogdemyndigheten i skuldsaneringsärendet. SEJ utsänder via e-post en fullmakt ställd till den hos SEJ utsedda juristen. Kund ansvarar för att den utsända fullmakten undertecknas och återsänds till SEJ.

4. Kundens skyldigheter

4.1 Kunden ska vid tecknandet av detta Avtal eller annars under Avtalets löptid förse SEJ med sådana uppgifter som SEJ behöver för att kunna tillhandahålla den avtalade tjänsten. Kund är ansvarig för att vara anträffbar enligt tillhandahållna kontaktuppgifter. SEJ kan inte hållas ansvarig för att ärendet avvisas eller avslås av Kronofogdemyndigheten eller i förekommande fall av domstol när Kund inte kunnat anträffas via de tillhandahållna kontaktuppgifterna.

4.2 Kunden är fullt betalningsansvarig för tjänsten till dess att Avtalet är uppsagt och är ansvarig för att betala samtliga avgifter enligt Avtalet. SEJ förbehålls rätten att göra ändringar avseende pris och/eller avgifter för tjänsten under Avtalets löptid. Förändringar avseende priset för tjänsten och/eller övriga avgifter skall av SEJ meddelas Kunden i enlighet med vad som gäller för villkorsändringar enligt nedan.

4.3 Startavgiften enligt Avtalet erläggs genom betalning via autogiro fredagen efter tecknandet av Avtalet. För det fall att Avtalet tecknas på en torsdag eller fredag genomförs autogirodragningen under fredag nästkommande vecka. Erläggande av startavgift är en förutsättning för att Kunden skall kunna nyttja tjänsten enligt Avtalet.

4.4 Betalningen för den löpande abonnemangsavgiften erläggs genom autogirodragning från av Kund uppgivet konto på det i Avtalet preciserade datumet (förfallodagen) varje kalendermånad. Om förfallodagen inträffar på en helgdag dras pengarna nästkommande bankdag.

4.5 Kund är skyldig att tillse att täckning för avgift enligt detta avtal finns på Kundens konto på förfallodagen. Vid misslyckad autogirodragning genomförs ytterligare tre (3) försök till autogirodragning nästkommande bankdagar. För det fall att täckning inte finns på Kundens konto vid något av dessa tillfällen kan påminnelse skickas till Kund varefter Kund påförs påminnelseavgift om 49 SEK. Kund kan därutöver komma att utgå för SEJ:s kostnader för att bevaka samt driva in fordran såsom ersättning för SEJ:s eventuella inkassokostnader samt betalningspåminnelser.

4.6 Vid dröjsmål med betalning har SEJ rätten att påföra Kunden lagstadgad dröjsmålsränta.

4.7 Om autogirodragningen misslyckas har SEJ rätt att innehålla eller stänga av Kunden från nyttjande av tjänsten. Det sagda fråntar inte Kunden fortsatt skyldighet att betala månadsavgiften eller andra avgifter enligt Avtalet. Vid fall där Kund hamnat i dröjsmål med betalning för tjänsten äger SEJ även rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet att gälla.

4.8 Kunden bör efter det att avtalet har upphört att gälla med omedelbart meddela Kronofogdemyndigheten att fullmakten i ärendet återkallas. SEJ kan inte hållas ansvarig för att ärende avvisas eller avslås av Kronofogdemyndigheten eller i förekommande fall avvisas eller ogillas av domstol, när Kund underlåtit att återkalla fullmakten hos Kronofogdemyndigheten och/eller i domstol.

5. Avtalets giltighetstid

Avtalet börjar gälla samma dag som det undertecknas av båda parter med Bank ID Abonnemangstiden enligt Avtalet löper tills vidare utan bindningstid med en månad i taget.

6. Ändring av allmänna villkor

6.1 Dessa allmänna villkor gäller tills vidare. Kund är införstådd med att SEJ förbehålls rätten att i göra ändringar i de allmänna villkoren enligt följande. Kund ska vid ändring av dessa allmänna villkor meddelas därom senast en månad i förväg.

6.2 Kund har vid villkorsändring som kan anses vara till Kundens nackdel rätt att säga upp avtalet utan att någon extra kostnad uppstår. Om förutsättningarna för tillhandahållandet av tjänsten förändras beroende av myndighetsbeslut, ny lagstiftning som inte kunde beaktas vid ingåendet av avtalet, eller annan sådan omständighet som ligger utanför SEJ:s kontroll äger SEJ rätt att upphöra att tillhandahålla en specifik tjänst enligt de allmänna villkoren.

6.3 Meddelande om villkorsändring skall anses ha kommit Kunden tillhanda senast tre (3) dagar efter att meddelande ivägsändes till Kund via postgång. Meddelande om villkorsändring som meddelats kund genom e-post eller SMS anses ha kommit Kund tillhanda omgående efter ivägsändandet.

7. Ansvarsbegränsning

SEJ:s ansvar är begränsat till direkta skador som vållats Kund genom att SEJ agerat grovt vårdslöst. SEJ ansvarar ej för indirekta skador och/eller förluster såsom utebliven vinst, utebliven förväntad besparing, förlorad goodwill eller följdskador som uppstått hos Kund och/eller tredje man. SEJ kan vid ett enskilt tillfälle göras ansvarig att ersätta Kund till belopp som motsvarar det lägsta av 4 800 SEK och abonnemangsangsavgiften under ett (1) års tid. SEJ kan sammantaget maximalt göras ansvarig att ersätta Kund till ett belopp som motsvarar det lägsta av 4 800 SEK och abonnemangsavgift under ett (1) års tid. Begäran om ersättning skall insändas till SEJ skriftligen till SEJ inom skälig tid efter att Kund fått kännedom om de omständigheter som låg till grund för anspråket.

8. Force Majeure

Part är befriad från fullgörandet av en viss förpliktelse som ankommer parten enligt Avtalet vid fall där fullgörandet av del av avtalet förhindras eller försvåras beroende på en omständighet som ligger utanför partens kontroll. Part äger rätt att med omedelbar verkan häva avtalet i förekommande fall där avtalets fullgörande till huvudsaklig del förhindras eller väsentlig del försvåras beroende av omständighet som ligger utanför partens kontroll.

9. Uppsägning

Uppsägning sker med fördel skriftligen och bör innehålla uppgift om Kundens namn och/eller personnummer. Uppsägningen kan mailas in till kontakt@solvenzia.se.

10. GDPR

SEJ förstår att de personuppgifter som behandlas inom ramen för SEJ:s verksamhet är av mycket känslig art. SEJ ansvarar för att Kundens personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning samt rådande GDPR – policy för bolagets verksamhet. Ytterligare information rörande SEJ:s GDPR – policy kan utläsas på företagets hemsida.

11. Ångerrätt

11.1 Kund är vid avtal upprättat på distans, berättigad att nyttja sin ångerrätt enligt lag (2005:59) om avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten nyttjas genom att Kunden tillsänder SEJ ett tydligt meddelande därom. Kunden är införstådd med att ångerfristen gäller från den dag Avtalet ingås.

11.2 Kund är vid avtal upprättat på distans, berättigad att nyttja sin ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

11.3 Vill Kunden utöva ångerrätten ska Kunden till SEJ skicka ett klart och tydligt meddelande därom till kontakt@solvenzia.se eller per brev till Solvenzia Ekonomi & Juridik AB, Sveavägen 124 box 125, 113 50 Stockholm. Kunden kan använda mallen som finns på Konsumentverkets hemsida men måste inte använda den.

11. 4 För att Kunden ska hinna nyttja sin ångerrätt, räcker det med att Kunden tillsänder SEJ meddelande därom innan ångerfristen har gått ut. SEJ ska utan onödigt dröjsmål bekräfta att SEJ mottagit Kundens beslut om att utnyttja ångerrätten.

11.5 Om Kunden frånträder detta avtal kommer SEJ att betala tillbaka alla betalningar som SEJ fått från Kunden Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då SEJ underrättades om Kundens beslut att frånträda avtalet.

SEJ kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som Kunden själv har använt för den inledande affärshändelsen, om Kunden inte uttryckligen kommit överens med SEJ om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta Kunden något.

11.6 Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då avtalet ingicks. Om Kund har samtyckt till att Tjänsten ska levereras innan ångerfristen löper ut äger SEJ rätt att ta betalt för den tid som tjänsten tillhandahållits, dvs från avtalets ingående till dess ångerrätten nyttjades.

12. Reklamation

Reklamation av tjänsten enligt detta avtal bör framställas inom tre (3) månader från det att Kund nått kännedom om det förhållande som grundar reklamationsanspråket. Reklamationen görs med fördel skriftligen.

13. Tvist och tillämplig lag

Tvist med anledning av tolkning av detta avtal eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall i första hand lösas genom överenskommelse mellan Kund och SEJ. Om parterna inte kan enas kan tvisten hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden alternativt till allmän domstol. Svensk lag skall tillämpas avseende detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden.

Detta är Solvenzia skuldrådgivnings Allmänna villkor för juridisk rådgivning. Läs gärna lagtexten för skuldsaneringslagen under vår flik Skuldsaneringslagen.